best restaurants in podgoricaПрокат автомобилей в Черногорииapartmani crna gora

DOKUMENTA

 

Relevantna dokumenta u vezi sa izradom Strateške procjene uticaja na životnu sredinu 

 

 

Opširnije

 

Komentari

Komentari zainteresovanih strana na relevantna dokumenta u vezi sa izradom Strateške procjene uticaja na životnu sredinu

 

 

Opširnije

 

Javna rasprava

Informacije o planiranim i održanim Javnim raspravama u vezi sa izradom Strateške procjene uticaja na životnu sredinu

 

Opširnije

 

Strateška procjena uticaja na životnu sredinu za Strategiju razvoja energetike Crne Gore do 2030. godine

Vlada Crne Gore radi na finalizaciji nacrta i procesu usvajanja Strategije razvoja energetike do 2030. godine (EDS), za koju se istovremeno radi Strateška procjena uticaja na životnu sredinu (SEA). Nova Energetska politika, usvojena 2011. godine, definiše ciljeve za razvoj energetike u Crnoj Gori do 2030. godine, kao i glavne prioritete i ključne strateške pravce.

Zakon o SEA je relativno nov u Crnoj Gori (Službeni list Crne Gore br. 80/05) i stupio je na snagu 1. januara 2008. godine. Zakon o SEA pažljivo prati EU Direktivu 2001/42/EC i određuje smjernice za sprovođenje strateške procjene uticaja na životnu sredinu.

Prema crnogorskom zakonodavstvu SEA je zakonska obaveza, i mora se uključiti kao dio procesa odlučivanja i pripremiti paralelno sa nacrtom EDS.

Osnovni cilj sprovođenja SEA je sveobuhvatno razmatranje svih pitanja životne sredine, zdravlja ljudi i socio-ekonomskog položaja stanovništva tokom pripreme EDS kako bi se obezbijedio održiv razvoj, učešće javnosti i poboljšanje nivoa zaštite životne sredine i društva. Takođe, SEA mora da uključi socio-ekonomske i bio-fizičke segmente, kako bi povezala, analizirala i ocijenila aktivnosti različitih uključenih strana i usmjerila EDS ka rješenjima koja obezbjeđuju prije svega korist za životnu sredinu i društvo. Dakle, SEA je instrument koji pomaže integraciju ciljeva i principa održivog razvoja u donošenje odluka, prepoznavanjem potreba da se izbjegne ili ograniči negativan uticaj na životnu sredinu, zdravlje i socio-ekonomski položaj stanovništva, a da se unaprijedi pozitivni uticaj na iste.

SEA će omogućiti procjenu mogućih negativnih i pozitivnih uticaja na životnu sredinu i društvo i predložiće odgovarajuće mjere koje treba preduzeti kako bi se spriječili ili ublažili negativni uticaji, a unaprijedili pozitivni uticaji, kroz aktivnosti koje se predviđaju u EDS. Shodno tome, rezultati SEA će umnogome doprinijeti odgovarajućem i potrebnom odlučivanju u procesu realizacije EDS.

Prijatelji i partneri